Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~てください

Ý Nghĩa
Hãy~

please do / 请

Mẫu câu này được dùng khi muốn yêu cầu ai đó đừng làm một việc gì đó.
Khi đề nghị ai làm việc gì,すみませんがluôn đặt trước – てください , như vậy sẽ lịch sự hơn trường hợp chỉ dùng – てください

Cách sử dụng

Ví Dụ
教科書きょうかしょ18じゅうはちページをてください
hãy mở trang 18 sách giáo khoa ra;ジョンさん、てください
John đứng lên đi;ここに名前なまえてください
xin hãy viết tên vào đây;すみません、日本語にほんごはなてください
xin lỗi vui lòng nói bằng tiếng nhật ;テレビをつけてください
hãy mở dùm tôi tivi

Ý kiến đóng góp (0)