Tập hợp bộ đề thi N3 các năm

Từ Vựng (文字語彙)
Ngữ pháp (文法), Đọc Hiểu (読解)
Nghe (聴解)