☆ Mới Nhất Đề thi N3 JLPT 2022/07

Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3

Nội dung


~のような

Ý Nghĩa
Giống như, như là ~
Dùng để nhấn mạnh rằng nhìn thì giống như A nhưng thực tế không phải là A.

Cách sử dụng
Danh từ + のようだ。
Danh từ + のような+Danh từ
Danh từ + のように tính từ/ Động từ

Ví Dụ
ミラーさんの家は ホテル のようです
Nhà của anh Milan giống như khách sạn vậy.

田中さんの彼女はモデルのようです
Bạn gái của anh Tanaka như người mẫu ấy.

この部屋は冷蔵庫のようです
Căn phòng này lạnh như tủ lạnh vậy đó.

これはライオンのような犬だ
Con vật đó là con chó giống con sư tử.

山のような仕事だ
Việc nhiều như núi.

これはお城 のよう大きい家です。
Đây là ngôi nhà to như tòa thành

この人は魚のように泳ぎます
cái người đó bơi như cá vậy.

今日、彼は山のように仕事があります
Hôm nay anh ấy nhiều việc như núi.