Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~は

Ý Nghĩa
Thì, là, ở

A is the most …among…

は dùng để phân cách chủ ngữ và vị ngữ trong câu.
は đứng trước các thông tin cần truyền đạt
Đứng trước chủ đề muốn nói( Trước 1 mệnh đề)
Chú ý:
Khi người hỏi bắt đầu bằng は thì người trả lời cũng phải bắt đầu bằng は, với thông tin trả lời thay thế cho từ để hỏi

Cách sử dụng
~ N1 は N2 ...

Ví Dụ
私(わたし)ベトナム人です。
tôi là người việt nam; 山田(やまだ)さん英語(えいご)が上手(じょうず)です。
anh Yamada thì giỏi tiếng anh;A: これ何ですか?
B: これ私の本(ほん)です。
A: Cái này là cái gì?
B: Cái này là quyển sách của tôi

Ý kiến đóng góp (0)