Tiếng Việt

vi

English

en

sign up

Đăng ký

sign in

Đăng nhập

Đề Thi Tiếng Nhật

Ngữ pháp N5


~で

Ý Nghĩa
Tại, ở, vì, bằng, với (khoảng thời gian)

after / 之后

_Diễn tả nơi xảy ra hành động. _Diễn tả nơi xảy ra sự kiện. _Diễn tả phương pháp, phương thức, phương tiện. _Diễn tả sự vật được làm bằng chất liệu / vật liệu gì _Diễn tả một khoảng thời gian giới hạn.

Cách sử dụng

N+の+あとで

Vた+あとで


Ví Dụ
はしで食べます。
Tôi ăn bằng đũa;この仕事は明日で終りますか?
Công việc này sáng mai xong được không?;駅で新聞を買います。
Tôi mua báo ở nhà ga;英語でレポートを書きます。
Tôi viết báo cáo bằng tiếng Anh

Ý kiến đóng góp (0)